Søg
Close this search box.

Herlev Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Skolens antimobbestrategi supplerer studie- og ordensreglerne.

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 1077 af 13/09/2017, med tilhørende vejledning. Studie- og ordensreglerne evalueres årligt af bestyrelsen. De er tilgængelige på skolens hjemmeside, og alle førsteårselever får dem gennemgået i forbindelse med skolestarten. Vi informerer løbende om skolens studie- og ordensregler, og eleverne har pligt til at overholde dem.

Det er et fælles ansvar, at alle arbejder for et positivt læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet, og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene lokaler med et sundt indeklima.
Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at skabe rammerne for et positivt læringsmiljø. Reglerne skal ses i forlængelse af skolens grundlæggende værdier, som er: Faglig fordybelse, udvikling i fællesskab og nærhed.

Adfærd

Undervisningsområder (hele 1. salen, naturvidenskabsområdet, billedkunst/musik området) er arbejdsområder. Her skal være ro. Man kan ikke holde pause i undervisningsområderne.  I frikvartererne må man ikke støje og larme i undervisningsområderne – det er stadig et område, hvor der kan arbejdes.

Hvis man har et mellemmodul eller et virtuelt modul, må man arbejde i undervisningsområderne, hvis man overholder de regler, der er for disse områder ellers henvises der til fællesarealerne (kantinen, det høje område og udeområdet).

Eleverne skal overholde følgende regler for god opførsel i timerne, frikvartererne samt på ekskursioner og studierejser:

 • Følge lærerens anvisninger.
 • Undgå at støje og larme. Man må fx
  • ikke løbe på gangene.
  • ikke kaste med ting.
  • ikke råbe efter hinanden.
  • ikke spille musik.
 • Voldelig og truende adfærd er forbudt. Det betyder også, at man ikke må slås for sjov.
 • Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller lærere er forbudt, inklusiv digital mobning også uden for skoletiden.
 • Undervisningssproget er dansk (bortset fra fremmedsprogsundervisningen). Det almindelige fælles sprog i samværet på skolen er dansk.
 • Skolens værdigrundlag er demokratisk. Man må ikke tilskynde til bestemte religiøse eller politiske synspunkter på skolen eller kontrollere andre elever socialt eller religiøst.
 • Eleverne må ikke spise i undervisningstimerne, medmindre læreren ved særlige lejligheder dispenserer.
 • Til dagligt må der hverken medbringes eller indtages alkoholiske drikke på skolen og skolens grund. Man må ikke møde beruset på skolen. Ved fester og cafeer kan der købes øl, vand og vin. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art til fester og cafeer.
 • Brug eller salg af euforiserende stoffer på skolen og skolens område er forbudt. Overtrædelse medfører normalt bortvisning og udmeldelse. Salg på skolen af euforiserende stoffer vil normalt også føre til politianmeldelse.
 • Herlev Gymnasium & HF er en røgfri skole. Der må derfor ikke ryges i skoletiden. Det er generelt forbudt at ryge på hele matriklen. Det gælder for alle, også uden for almindelig skoletid, ved private arrangementer i weekenden etc. Rygeforbuddet gælder også vandpiber, snus og E-cigaretter.
 • Man skal rydde op efter sig selv – efter frokost ryddes op på bordene. Hver klasse/hvert hold rydder op efter modulet i klasselokalet. Efter sidste modul fredag sættes stolene op på bordene. Klasserne rydder op og fejer efter en oprydningsplan i fællesarealet. Det er et fælles ansvar at holde skolen ren og pæn.
 • Studiecentret er et område, hvor der skal kunne arbejdes med studierelevante opgaver. Der skal være ro. Det er ikke tilladt at spise i studiecentret.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.
 • Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning.

Deltagelse i undervisningen

 • Der er mødepligt til undervisningen, og der føres fravær. Hvis man kommer for sent, får man 50% fravær.
 • Man skal have sine materialer med (bøger, kopier, computer og andet, der anvendes i undervisningen). Man kan få 50% fravær, hvis man ikke har sit materiale med.
 • Man skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver til tiden. Afleveres en opgave for sent, får man 100% fravær. Når opgaven afleveres, ændres fraværet til 50%. 
 • Særligt for idræt gælder, at man skal møde omklædt i idrætstøj til den praktiske undervisning.
 • Der er mødepligt til alle eksamener, terminsprøver og årsprøver. Ved sygdom skal skolen kontaktes senest om morgenen på prøvedagen, og der skal efterfølgende afleveres en lægeerklæring på kontoret. Man skal selv betale for en lægeerklæring.
 • Hvis man skal fritages helt eller delvist fra idræt, skal man aflevere en lægeerklæring på kontoret. Man skal selv betale for en lægeerklæring.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om deltagelse i undervisningen, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Krav om deltagelse i obligatorisk skriveværksted.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Studieinaktiv. Hvis en elev erklæres studieinaktiv, mistes retten til at modtage SU, indtil eleven kan erklæres studieaktiv igen.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at eleven på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Selvstuderende.
 • Bortvisning.
 • Hvis almindeligt fravær eller skriftligt fravær er særligt højt i de sidste måneder af et skoleår, kan en skriftlig advarsel overføres til det efterfølgende skoleår.
 • Fraværet kan godskrives, hvis det skyldes borgerligt ombud (indkaldelse som vidne i retssager eller lign.), Forsvarets Dag, eller hvis der er dobbeltplanlagt undervisning.
 • Mobiltelefoner er slukkede og ligger i tasken, mens der er undervisning, medmindre læreren giver anden besked.
  • Hvis man overtræder denne regel, kan der gives 50 % fravær for modulet.
  • I gentagelsestilfælde kan der gives 100 % fravær.
  • Yderligere overtrædelser betyder at ledelsen inddrages og øvrige sanktioner, som er nævnt i studie/ordensreglerne, tages i anvendelse.
 • Læreren beslutter, hvornår computeren skal anvendes i undervisningen.
 • Sociale medier, Facebook, Instagram osv. er ikke tilladt i undervisningen, medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Underholdning som fx spil, film, video og shopping er ikke tilladt i undervisningen, medmindre det er tænkt ind i en faglig sammenhæng.
 • Respekter dine klassekammeraters undervisningstid – lad være med at tage virtuel kontakt.
 • Det er forbudt at filme, tage billeder og/eller optage lyd i forbindelse med undervisningen, medmindre der er givet tilladelse – vis respekt for andres privatliv, og spørg om lov, inden du deler.
 • Hvis man optager videobilleder med elever eller lærere fra undervisningen og deler dem på nettet uden de medvirkendes samtykke medfører det normalt bortvisning fra skolen. 
 • Enhver form for mobning af andre elever, elevgrupper eller lærere er forbudt, inklusiv digital mobning også uden for skoletiden.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om digital adfærd, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner(ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Pædagogisk irettesættelse.
 • Tilbageholdelse af privat genstand, fx en mobiltelefon, en hel skoledag.
 • Skriftlig advarsel.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Bortvisning.

Det er ikke tilladt at snyde. Hvis en lærer konstaterer, at der er tale om snyd i en aflevering, indberettes sagen til klassens pædagogiske leder, der registrerer overtrædelsen i Lectio.

Snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer, skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver

 • Det er snyd, hvis en elev i forbindelse med en aflevering eller en prøve skaffer sig eller giver en anden elev uretmæssigt hjælp til opgavebesvarelsen.
 • Det er snyd, hvis en elev bruger ikke-tilladte hjælpemidler.
 • Det er snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.
 • Det er snyd, hvis en elev afskriver fra kilder uden at angive disse.
 • Det er snyd, hvis en elev lader en anden skrive besvarelsen for sig.

Sanktioner
Skolens reaktion over for elever, der ikke overholder studiereglerne om snyd, vil normalt bestå af en eller flere af følgende sanktioner (ikke nødvendigvis i den nævnte rækkefølge):

 • Den pædagogiske leder tager en samtale med eleven og iværksætter en sanktion, hvis det skønnes passende.
 • Skriftlig advarsel.
 • Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at eleven på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning eller tildeling af karakteren -3.
 • Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå klassetrinnet om eller kan få mulighed for at besvare en ny opgave.
 • Ved alvorlig eller gentagen snyd kan eleven henvises til at aflægge prøve i faget, selv om det ikke er udtrukket til eksamen.
 • Bortvisning.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen elevens standpunkter og udbytte af undervisningen.

Rektor kan nægte eleven oprykning til næste klasse, hvis elevens uvægtede karaktergennemsnit ligger under 2,0.

 • For stx indgår officielle eksamener (inkl. AP og NV), interne prøver og standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning.
 • For HF indgår: officielle eksamener og interne prøver ved skoleårets afslutning

En forudsætning, for at man kan oprykkes til næste klassetrin, er normalt, at man har deltaget i alle eksamener og interne prøver, og at man har afleveret de større opgaver og projekter.

Rektors afgørelse om at iværksætte en sanktion over for en elev, der har overtrådt studie-  og ordensreglerne, skal følge forvaltningslovens regler. Det betyder, at den involverede elev eller forældremyndighedsindehaveren skal gives mulighed for, mundtligt eller skriftligt, at ytre sig i sagen, før rektor træffer sin afgørelse.

Afgørelser, der er truffet af rektor efter forudgående partshøring, kan endvidere indklages for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. BEK nr. 1077 af 13/09/2017. Udførlig klageanvisning fås ved henvendelse til skolen.

Kontakt

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig!